Terug

Protocol geneesmiddelen

Toedienen geneesmiddelen 

Wanneer kinderen geneesmiddelen krijgen voorgeschreven is het belangrijk dat het toedienen hiervan op de juiste manier wordt gedaan, het juiste tijdstip, etc. Ouders kunnen aan gastouders vragen om geneesmiddelen toe te dienen. In deze situatie hebben de ouders vooraf toestemming gegeven. Om alles goed te doen verlopen is het van belang om alles schriftelijk vast te leggen. 

Overwegingen en aandachtspunten die belangrijk zij bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: 

 • Om welk geneesmiddel gaat het
 • Hoe vaak wordt het gegeven
 • Op welke manier wordt het toegediend
 • De periode waarin het geneesmiddel moet worden verstrekt
 • De wijze van bewaren, opbergen en controleren van vervaldatum
 • Bijwerkingen
 • Dien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel alleen toe op specifiek verzoek van ouders/verzorgers. Het op eigen initiatief geven van geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen, betekent dat je zelf de diagnose stelt. Het stellen van een diagnose is voorbehouden aan een arts. Bovendien ben je niet op de hoogte van eventuele bijwerkingen.
 • De geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen moeten altijd in de orginele verpakking aangeleverd en bewaard worden. (dus nooit overdoen in een andere verpakking).
 • Bewaar de originele bijsluiter van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel. Neem nota van de inhoud van de bijsluiter.
 • Maak afspraken over wie het medicijn zal toedienen.
 • Er dient een schriftelijke procedure aanwezig te zijn hoe gehandeld moet worden in geval van een calamiteit met een geneesmiddel/zelfzorgmiddel (als het b.v. verkeerd wordt toegediend, het verkeerde medicijn wordt gegeven, of het middel fout bewaard is) inclusief telefoonnummers wie in welk geval gewaarschuwd dient te worden.
 • Het geven van b.v. een paracetamol wordt afgeraden, hoewel dit in feite een zelfzorgmiddel is. Voor het geven van een paracetamol en andere incidentele toedieningen kan een 'zo nodig, maximaal, per...' afspraak gemaakt worden. Deze afspraak moet schriftelijk vastgelegd worden in de overeenkomst geneesmiddelen.
 • Verantwoord het toedienen m.b.v. een aftekenlijst: wanneer het is toegediend zet je een paraaf.
 • Bewaar het geneesmiddel adequaat: in de koelkast of in een afgesloten kast, buiten het bereik van kinderen en/of onbevoegden. Geneesmiddelen waarop niet staat dat ze in de koelkast moeten worden bewaard, mogen daar ook niet worden opgeslagen. Controleer de uiterste gebruiksdatum regelmatig. Overtollige en verlopen geneesmiddelen retourneren aan de ouders.
 • Laat ouders voordoen hoe het geneesmiddel/zelfzorgmiddel het beste gegeven kan worden, of pleeg overleg hierover. Leg deze instructie schriftelijk vast.
 • Vul wijzigingen in op de overeenkomst.
 • Ga na of jezelf bekend bent met het ziektebeeld of de diagnose, zodat de uitreiking van een geneesmiddel in een context geplaatst kan worden.
 • Zorg dat de naam en telefoonnummer van de arts en apotheek van het kind bekend zijn, zodat deze als achterwacht kunnen fungeren, indien ouders/verzorgers onverhoopt niet direct bereikbaar zijn.
 • Laat de ouders een nieuw geneesmiddel/zelfzorgmiddel altijd eerst thuis gebruiken.
 • Dien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel alleen toe als de betrokken ouder/verzorger zelf niet in staat is het middel op het voorgeschreven tijdstip toe te dienen.
 • Laat een formulier 'Overeenkomst toedienen geneesmiddelen' volledig invullen en ondertekenen.
 • Dien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel alleen toe als het dagelijkse ritme van de overige gezinsleden/gastkinderen niet in de zorg belemmerd worden.

Communicatie tussen vraagouder en gastouder blijft ondanks zorgvuldig vastleggen, noodzakelijk. Bespreek o.a. de reactie op medicijnen, manier van toedienen, etc.

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een geneesmiddel reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een geneesmiddel, bel dan direct de huisarts of specialist in het ziekenhuis en bel de ouders. De ouders zijn eindverantwoordelijk!
Bij een ernstige situatie direct het landelijk nummer 112 bellen.

Zorg in alle gevallen dat u relevante gegevens bij de hand hebt: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het geneesmiddel dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.

Wanneer een gastouder geneesmiddelen moet toedienen bij de gastkinderen, is het verstandig om een overeenkomst in te vullen. Op deze overeenkomst staan de gegevens zoals hierboven omschreven.