U bent hier: Home / Thuishuizen / Thuishuis Knofje / Praktische Informatie

Praktische Informatie

Stichting Thuishuis

Uw Thuishuis is aangesloten bij gastouderbureau Stichting Thuishuis. Stichting Thuishuis regelt een aantal zaken, o.a. de overeenkomsten, facturering, bijscholing. Hier kunt u meer lezen over Stichting Thuishuis (o.a. over de kwaliteit, controle van de GGD).

Aanmelden, plaatsen en overeenkomsten 

Voor aanmelden kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met het Thuishuis. We kijken dan of er een mogelijkheid is voor opvang van uw kind. Als er plaats is maken we een afspraak voor een kennismakings-gesprek / plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar de wensen en de mogelijkheden. Als u besluit gebruik te maken van de geboden opvang maken we een overeenkomst tussen Thuishuis en u als ouder en maken we afspraken over een wenperiode. Een overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand.
U ontvangt daarna van Stichting Thuishuis:

 • een overeenkomst tussen u als ouder en de Stichting Thuishuis (hierin worden o.a. de betalingsafspraken geregeld)
 • een overzicht van de kosten, dit overzicht kunt u gebruiken voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
 • een machtiging voor akkoord met automatische incasso


Contactpersoon van Stichting Thuishuis voor contracten en financiën is:

Miranda Hofsteenge 
Telnr. : 050-2111923 (alle ochtenden)
E-mail: via administratie@thuishuis.info 

Evaluaties

Na de proefperide van 6 weken is er een evaluatie van de opvang en daarna is er jaarlijks een evaluatie.

Opzegging contract

De opzegtermijn is een maand. U kunt opzeggen bij de eigenaar van het Thuishuis en u ontvangt hiervan een bevestiging van Stichting Thuishuis.

Berekening aantal uren opvang

Tijdens het plaatsingsgesprek geeft u aan hoeveel uren opvang per week u nodig heeft. Op basis hiervan berekenen we een gemiddeld aantal uren per maand.
Het Thuishuis is een aantal weken per jaar gesloten. Deze weken betaalt u uiteraard niet en die weken nemen we direct mee in de berekening van het gemiddelde. U betaalt daardoor alle maanden hetzelfde bedrag. Dit sluit aan bij de systematiek van de belastingdienst voor de berekening van de Kinderopvangtoeslag.
De nationale feestdagen waarop het Thuishuis is gesloten en die buiten de vakantie van het Thuishuis vallen, worden wel doorberekend.

Bij opvang op wisselende tijden maken we een schatting van het aantal opvanguren per drie maanden op basis van het werkrooster van de ouder. Hierna berekenen we een gemiddeld aantal uren per maand zoals hierboven beschreven.

Als u de uren wilt wijzigen omdat u b.v. een dag meer of minder gaat werken kunt u dat doorgeven aan het Thuishuis. Dan maken we opnieuw een berekening van het gemiddeld aantal uren. Een wijziging kan ingaan een maand nadat het wijzigingsformulier is ontvangen.

Het minimum aantal opvang uren is 5 uur per kind per week.

Vakantie / ziekte

Aan het begin van elk kalenderjaar krijgt u een overzicht van de vakanties en feestdagen dat het Thuishuis gesloten is, zodat u daar uw vakanties eventueel op aan kunt passen.

Graag tijdig doorgeven wanneer u geen gebruik maakt van de opvang i.v.m. vakantie en vrije dagen.

Bij ziekte of afwezigheid van de leidster wordt er voor vervanging  gezorgd. Indien mogelijk brengen we u hiervan z.s.m. op de hoogte.

Bij ziekte van het kind kijken we in overleg of het mogelijk is om opvang te bieden. Dat hangt o.a. af van de aard van de ziekte en de samenstelling van de groep.

Kwaliteit, veiligheid en hygiëne

Het Thuishuis voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan gastouderopvang en is bij de start gecontroleerd door de GGD. Na deze eerste controle blijft de GGD controleren middels steekproeven.Het Thuishuis is opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).
Het registratienummer van het LRKP kunt u vinden op de homepage, linksboven bij de contactgegevens

Ook Stichting Thuishuis controleert de kwaliteit van de Thuishuizen. Ze komen minimaal twee keer per jaar op huisbezoek. Tijdens één huisbezoek wordt dan o.a. de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid weer doorgenomen. Het andere huisbezoek doet de pedagoog die in dienst is bij  Stichting Thuishuis. Ze komt om te observeren en te kijken of er gewerkt wordt volgens het pedagogisch beleidsplan. Ook geeft ze tips. De pedagoog kan ook op andere momenten geraadpleegd worden als er b.v. vragen zijn over het gedrag van een kindje.
Stichting Thuishuis hanteert de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, waarbij we zijn aangesloten. 

(Bij)scholing

Alle gastouders:

 • hebben een kinder EHBO diploma van het Oranje Kruis en volgen hiervoor jaarlijk een bijscholing
 • hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben daarvoor een training gevolgd
 • volgen jaarlijks nog minimaal één andere bijscholing en kunnen daarbij kiezen uit een aantal pedagogische thema's
   

  Verzekeringen

  Ouders moeten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hebben afgesloten.
  Het Thuishuis heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  Klachten / meningsverschillen

  Als er klachten zijn over zaken in uw Thuishuis, verzoeken wij u om dit te bespreken met de eigenaar van het Thuishuis. Zij zal haar uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen. Indien wenselijk en afhankelijk van de aard van de klacht kan er een bemiddelende rol zijn voor Stichting Thuishuis, de franchiseorganisatie waar het Thuishuis bij is aangesloten. De werkwijze m.b.t. klachten bij Thuishuis is vastgelegd in het interne klachtenreglement.

  U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang waar alle Thuishuizen bij zijn aangesloten www.klachtenloket-kinderopvang.nl. U kunt online, via deze website uw klacht indienen of telefonisch contact opnemen via 0900-1877 (€ 0,20  per gesprek).

  Ouderavond

  Eens per jaar is er een ouderavond. Dat kan een gezellige avond zijn of een avond waarop b.v. een thema besproken wordt.

  Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  Alle Thuishuizen werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS.

  De meldcode geeft 3 routes aan hoe gehandeld moet worden bij verschillende signalen:
  1) Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  2) Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht (leidster, huisgenoot van de leidster)
  2) Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

  Aandachtsfunctionaris/aanspreekpunt Thuishuis
  Alle Thuishuisondernemers en het personeel van de stichting hebben een scholing in het werken met de Meldcode gevolgd. Binnen stichting Thuishuis is onze pedagoog Margit Vos deskundige en aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat zij ondernemers ondersteunt en adviseert.

  Vermoedens kindermishandeling door beroepskrachten of huisgenoten
  In alle Thuishuizen is een Meldcode aanwezig of op aanvraag digitaal beschikbaar voor ouders; vraag uw Thuishuisondernemer hiernaar. Hierin staat welke stappen er per route genomen worden.
  Indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een beroepskracht of huisgenoot van de Thuishuisondernemer  dient altijd melding gemaakt te worden aan de Thuishuisondernemer (indien het personeel betreft) of stichting Thuishuis.

  Voor contact met stichting Thuishuis kunt u bellen met 050-5778005

   

  Deel op
  Contact

  Thuishuis Knofje
  Annita de Vries
  Natuurschoonweg 23
  9312 PK  Nietap
  0594-519891
  06-28441075
  thuishuisknofje@home.nl

  LRKP 164931673